Pravidlá súťaže - Najlepšia fotografia šperku od OLIVIE

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Nejlepší fotografie šperku od OLIVIE“

Kompletní úprava pravidel soutěže s názvem „Nejlepší fotografie šperku od OLIVIE“ (dále jen „soutěž“).

I.          PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

 1. Provozovatelem soutěže je společnost Moje OLIVIE s.r.o., se sídlem na Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČ: 04763289 (dále jen provozovatel‘‘).
 2. Prohlašujeme, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena ksociální síti Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

II.          DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 21.8.2023 do 28.8.2023 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

III.          ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která je registrována na sociální síti Facebook se svým reálným profilem a zároveň splnila podmínky dle čl. III a IV těchto podmínek.
 2. Osoba mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze v zastoupení svým oprávněným zákonným zástupcem a s jeho souhlasem. Pokud z důvodu účasti v soutěži vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti soutěžícímu mladšímu 18 let, může je vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 3. V případě, že bude tento soutěžící povinen v souladu s pravidly soutěže poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli náklady a újmu, souhlasem s účastí v soutěži se jeho zákonný zástupce zavazujeposkytnout toto plnění a/nebo nahradit náklady a újmu sám na vlastní účet namísto soutěžícího mladšího 18 let.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud by se tato osoba i přesto stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, kteréposkytla, nevzniká jí nárok na výhru. V takovém případě propadá výhra provozovateli soutěže.
 5. Účastník soutěže svojí účastí v soutěži dává výslovný souhlas k tomu, aby jeho soutěžní fotografie vložené do komentářů pod soutěžní příspěvek byly s uvedením jeho uživatelského jména, pod kterým je aktivní na sociální sítí Facebook, použity provozovatelem soutěže během trvání i po jejím skončení v rámci propagace značky OLIVIE na sociálních sítích a také na webu značky OLIVIE – olivie.cz. Soutěžní fotografie všech zúčastněných mohou být využívány provozovatelem soutěže dle jeho uvážení. Pro toto užití uděluje soutěžící pořadateli výslovnou časově neomezenou nevýhradní a bezúplatnou licenci dle ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, kdy však takto udělenou licenci není povinen pořadatel využít. Soutěžící je oprávněn kdykoliv po skončení soutěže prostřednictvím e-mailové adresy info@olivie.cz odvolat svůj souhlas s udělením licence dle tohoto odstavce, přičemž bezodkladně po doručení takové emailové zprávy pořadatel zajistí odstranění všech dotčených příspěvků soutěžícího.

 

IV.         PODMÍNKA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

 1. Zájemce o účast v soutěži splňující podmínky uvedené v článku III, musí soutěžit prostřednictvím svéhoosobního profilu na Podmínkou účasti v soutěži je vložení “soutěžní fotografie“ do komentáře pod soutěžní příspěvek, který je zveřejněn na Facebookovém profilu Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.
 2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou (jednou soutěžní fotografií pod soutěžnípříspěvek).

V.         PRINCIP SOUTĚŽE

 

 1. Soutěžící označí soutěžní příspěvek, To se mi líbí.
 2. Soutěžící vloží pod soutěžní příspěvek nejlepší fotografii šperku od OLIVIE a tím se zařadí do soutěže.

VI.         VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

 1. Celkové vyhodnocení soutěže proběhne v termínu dle určení provozovatele mezi 29.8.2023 a 30.8.2023.
 2. Výhercem se stanou dva soutěžící, kteří vloží do komentáře soutěžní fotografii nejlepšího šperku.
 3. Jméno vítězů soutěže bude vyhlášeno a zveřejněno vrámci živého vysílání nebo videa na Facebookovém profilu Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.
 4. Losovat se budou 2 výherci.
 5. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději dne 8.2023.
 6. Odpovědnost Provozovatele za výsledky soutěže je omezená těmito podmínkami. Provozovatel není vázán při vyhodnocení soutěže žádným názorem, podnětem či připomínkou ze strany účastníků či třetích osob ani není povinen své rozhodnutí jakkoli vysvětlovat.
 7. Provozovatel se zavazuje, že dohlédne na transparentní a čestné losování a vyhlášení soutěže.

VII.          VÝHRA

 1. Výhra je následující:
  Výherci vyhrávají:
 2. Šperk do 3 000 Kč nebo 120 € ZDARMA.
 3. Sleva 50 % na celou objednávku.
 4. Odeslání výhry:
  Výhercům bude šperk odeslán na adresu, kterou uvedou v objednávce, kterou vytvoří nejpozději do 10.9.2023 na e-shopu olivie.cz / www.olivie.sk
 5. Pokud nebude pořadatel s výhercem dohodnut jinak, propadá cena vítěze ve prospěch pořadatele.
 6. Výherci budou označeni pod soutěžním příspěvkem.
 7. Výherci budou dva, kteří budou mít u soutěžní fotografie nejvíce reakcí (To se mi líbí, Super, Péče, Paráda) od jiných uživatelů sociální sítě Facebook.
 8. Výměna ceny za hotovost, jiný produkt nebo službu není možná.

VIII.          DALŠÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 3. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly dodržování pravidel pomocí technických i jiných prostředků a v případě jeho porušení anebo důvodného podezření na porušení či obcházení pravidel je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí provozovatele o takovém opatření je konečné a provozovatel není povinen své důvody uvádět ani jakkoliv
 4. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 5. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 6. V případě, že si výherce zaslanou výhru nevyzvedne v řádném termínu svou výhru, propadá výhra pořadateli.
 7. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen: to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího čí jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

IX.         JAK JE NAKLÁDÁNO S OSOBNÍMI ÚDAJI?

 1. Pro potřeby přihlášení do soutěže je vyžadováno celé jméno soutěžícího a kontaktní údaj formou emailu nebo zprávy na Facebookový profil pořadatele.
 2. Pro potřeby zaslání výhry výherci jsou vyžadovány kontaktní údaje výherce dle objednávkového formuláře na WWW.OLIVIE.CZ a WWW.OLIVIE.SK.
 3. Osobní údaje soutěžících budou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu trvání určité soutěže. Poskončení akce nebudou nadále žádným způsobem zpracovávány. Pořadatel ručí za to, že osobní údaje soutěžících nebude v žádném případě poskytovat třetím stranám.
 4. Vstupem do soutěže tak dává soutěžící svobodný a informovaný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a se zveřejněním jeho jména, příjmení, věku a soutěžního komentáře na internetu dle § 5, odstavce 4 Zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21.8.2023.