Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník")

Moje OLIVIE s.r.o.
IČO: 04763289
DIČ: CZ04763289
so sídlom: Marešova 312/8, Ostrava, 71000, Česká republika
zapísaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65065

Kontaktné údaje:
e-mail: info@olivie.sk
Tel. č.: +421 222 205 405
www.OLIVIE.sk

(ďalej len „predávajúci“)             

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.OLIVIE.sk (ďalej jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dohodnutie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 5. Bezodkladne po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je zásielka odovzdaná prepravcovi. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. Ak bola zásielka odoslaná, je zákazník povinný ju prevziať.
 8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 9. Hmotnosť šperku je uvedená v detaile každého produktu. Skutočná hmotnosť sa môže od uvedenej hmotnosti líšiť o cca +/- 20 %.

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nepoužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 7. Predávajúci na svojom internetovom obchode taktiež poskytuje prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • dobierkou pri doručení tovaru (dobierku nemožno využiť na zakúpenie tovaru upraveného na zákazku, napr. gravírovanie),
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, IBAN: SK93 8330 0000 0020 0103 8288, BIC: FIOBCZPPXXX, číslo účtu: 2001038288, vedený u FIO banky v EUR, variabilný symbol = číslo objednávky,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay,
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti prostredníctvom prepravných spoločností či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. Kúpna cena je uhradená momentom pripísania celej čiastky na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky.
 5. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 7. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 8. Ak objednávky, ktoré boli predávajúcim prijaté s vybraným spôsobom platby „GoPay“ alebo „príkazom“ nebudú v lehote 7 dní uhradené, môžu byť predávajúcim stornované. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o kupujúcom alebo osobách oprávnených konať za kupujúceho, je predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať.
 9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Dobierkovné za zásielky evidujeme v EET len vtedy, ak nám ich prepravca vypláca v hotovosti. Keď nám ich posiela na účet, neevidujeme ich. Príjmy na bankový účet, bankovou kartou alebo online platobnou bránou v EET neevidujeme, rovnako ako príjmy z prenájmu alebo ostatné príjmy. Neevidujeme ani príjmy ojedinelé, treba neočakávanú a jednorazovú platbu v hotovosti, keď inak prijímame výhradne platby na účet.
 10. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak zásielku kupujúci neprevezme a bude vrátená späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený vyžadovať od kupujúceho úhradu celej čiastky za poštovné, dopravu, balné a ďalšie súvisiace náklady, vrátane tých, ktoré kupujúcemu neboli prvotne účtované. Napr. ide o dopravu zadarmo, na ktorú má kupujúci nárok pri objednávke vo výške viac ako 60 €. Kupujúci je povinný túto sumu uhradiť do 3 pracovných dní. Potom bude navýšená o zmluvnú pokutu vo výške 0,5 € za každý kalendárny deň meškania, počnúc štvrtým dňom odo dňa navrátenia zásielky späť predávajúcemu. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist“), pričom všetci kupujúci zapísaní na blackliste sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť vopred bezhotovostne na účet predávajúceho.
 11. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 12. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby na dobierku expeduje v súlade s informáciami uvedenými v internetovom obchode predávajúceho a v závislosti od času prijatia objednávky. Zásielky sa odosielajú každý pracovný deň. Objednávky prijaté do 12:00 hod. sú expedované ten istý deň. Pri platbe prevodom na účet predávajúceho expeduje predávajúci tovar na sklade bez zbytočného odkladu po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné, ak nebolo v objednávke uvedené inak.
 13. V prípade technických či iných výpadkov je tovar odovzdaný prepravcovi v najbližšom možnom termíne.
 14. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie a i.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, informuje o tom predávajúci kupujúceho bezodkladne a ponúkne mu dodanie iného produktu porovnateľnej kvality a ceny. Ak kupujúci so zmenou kúpnej zmluvy nesúhlasí, bude mu už prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet, ktorý predávajúcemu oznámi pre tento účel alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny iný účet do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu neoznámi), a to do 15 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
 16. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 17. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 18. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré nasvedčuje neoprávnené vniknuti do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 19. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä počet kusov a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný to oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 20. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
 21. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 22. Osobný odber, výmeny či reklamácie tovaru priamo na adrese internetového obchodu predávajúci kupujúcemu neumožňuje. Všetky veci je nevyhnutné riešiť prostredníctvom internetového obchodu, emailovej adresy a prepravných spoločností.
 23. Platby v hotovosti na adrese internetového obchodu predávajúci neakceptuje.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Moje OLIVIE s.r.o. poskytuje predĺženú lehotu na odstúpenie od zmluvy 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 2. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výkyvov trhu nezávislých od vôle predávajúceho,
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho (napr. gravírovanie), tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
  • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
  • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť online formulár poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou. Tovar zaslaný na dobierku, alebo s povinnosťou doplatiť chýbajúce poštovné, predávajúci nepreberá.
 6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to na bankový účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári alebo vo vyjadrení na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Poštovou poukážkou predávajúci platby nevracia. Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovuje kupujúci svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že mu týmto nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim hradí kupujúci.
 9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak nie je darček vrátený, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka.
 11. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád, iba ak sa na tom s predávajúcim výslovne dohodnú.
 12. Pri zasielaní vráteného tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.
 13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohodnutie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru kvôli chybe zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenemu k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu chybu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar používať.
 4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovare predávaného za nižšiu cenu na chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu alebo ak chybu sám kupujúci spôsobil.
 5. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • výmenu tovaru za nový tovar,
  • opravu tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpenie od zmluvy.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez chyby,
  • ak nemôže tovar riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby alebo chýb po oprave,
  • ak nemôže riadne tovar používať kvôli väčšiemu počtu chýb tovaru.
 7. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla spoločnosti.
 8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník, alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia chyby musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, keď dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 9. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 10. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. Pri zamietnutí reklamácie z týchto dôvodov vráti predávajúci kupujúcemu tovar až po úhrade nákladov vynaložených na dopravné a balné na bankový účet predávajúceho. Výšku týchto nákladov oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom jeho emailovej adresy.
 11. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie (doprava reklamovaného tovaru k predávajúcemu). Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, to je do 25 mesiacov od prevzatia veci.
 12. Kupujúci môže zaslať tovar na reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, avšak v prípade uznanej reklamácie a zároveň v prípade, keď kupujúci podal žiadosť o náhradu nákladov spojených s reklamáciou, bude kupujúcemu vrátená na bankový účet suma rovnajúca sa poštovnému za doporučený list podľa cenníka Slovenskej pošty/Českej pošty.
 13. Zásielku s opraveným alebo vymeneným tovarom v rámci reklamácie odosiela predávajúci na svoje náklady.
 14. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 15. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 16. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku alebo s povinnosťou doplatiť chýbajúce poštovné predávajúci nepreberá.
 17. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

VIII. Výmena tovaru

 1. Tovar zakúpený v internetovom obchode www.olivie.sk možno vymeniť za iný do 30 dní bez udania dôvodu.
 2. Tovar, ktorý bol upravený na zákazku (napr. gravírovanie), nie je možné vymeniť ani vrátiť.
 3. Cenu za expedičné náklady vo výške 3,9 € (pri platbe prevodom) alebo 5,9 € (pri platbe dobierkou) hradí kupujúci.
 4. Zásielky zaslané predávajúcemu na dobierku nebudú prijaté a budú vrátené späť odosielateľovi. Odporúčame zasielať zásielky predávajúcemu k výmene, odstúpenie od zmluvy alebo na reklamáciu doporučeným listom do ČR.
 5. Kupujúci môže použiť na výmenu tovaru online formulár, ktorý nájde v sekcii Výmena a vrátenie.

 

IX. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 3. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou, formou doporučeného listu, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považuje sa za doručené a účinné okamihom jeho dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, keď je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.
 4. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

 

X. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom, než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

XI. Ostatné dohodnutia

 1. Predávajúci je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám Heureka.sk zasiela zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese: heureka.sk/vop. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi alebo po dobu, keď zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.
 2. Pri zaslaní tovaru na základe objednávky ide o zásielkový predaj. Všetky platby pri zvolenej úhrade dobierkou sú iba zálohovou platbou. Kupujúci dostane v zásielke zálohovú faktúru alebo objednávku. Pri platbe dobierkou bude daňový doklad kupujúcemu vystavený až po prechode vlastníckeho práva k tovaru a uskutočnenia zdaniteľného plnenia, tzn. po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho. Daňový doklad dostane kupujúci elektronicky v zákonnej lehote do 15 dní od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, ktorým je pripísanie úhrady na účet predávajúceho.

 

XII. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on -line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohodnutia medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 7. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00076455. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich podľa Podmienok ochrany osobných údajov.
 8. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 9. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
   

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28. 7. 2023.

Obchodné podmienky v PDF