Súťaž - Nájdi víťazné slovo

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

"Nájdi víťazné slovo"

Úplná úprava pravidiel súťaže s názvom "Nájdi víťazné slovo" (ďalej len "súťaž").

I. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE

 1. Prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Moje OLIVIE s.r.o., so sídlom Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČO: 04763289 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Vyhlasujeme, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná ani prepojená so sociálnou sieťou Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti či podnety súťažiacich.

II. ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 1. Súťaž sa koná v Českej republike a Slovenskej republike od 26. marca 2023 do 2. apríla 2023 vrátane (ďalej len "obdobie súťaže").

III. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Účastníkom Súťaže sa môže stať len fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook s reálnym profilom a ktorá splnila podmienky uvedené v článkoch III a IV týchto Podmienok.
 2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže Súťaže zúčastniť len v zastúpení a so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Ak súťažiacemu mladšiemu ako 18 rokov vzniknú v dôsledku účasti v súťaži akékoľvek práva alebo povinnosti, môže ich vykonávať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.
 3. V prípade, že je takýto súťažiaci povinný poskytnúť akékoľvek plnenie alebo nahradiť akékoľvek náklady a škody v súlade s pravidlami súťaže, súhlasom s účasťou v súťaži jeho zákonný zástupca súhlasí s tým, že takéto plnenie a/alebo náhradu takýchto nákladov a škôd poskytne sám na svoj účet namiesto súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov.
 4. Osoby, ktoré nebudú spĺňať podmienky účasti v súťaži alebo budú konať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Ak sa takáto osoba napriek tomu stane výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých údajov, ktoré uviedla, nebude mať nárok na výhru. V takom prípade výhra prepadne v prospech prevádzkovateľa súťaže.
 5. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže výslovný súhlas s použitím svojich slov uvedených v komentároch pod súťažným príspevkom vrátane svojho používateľského mena, pod ktorým je aktívny na Facebooku, prevádzkovateľom súťaže v priebehu súťaže a po jej skončení pri propagácii značky OLIVIE na sociálnych sieťach a na webovej stránke OLIVIE - olivie.cz. Odpovede všetkých účastníkov môže prevádzkovateľ súťaže použiť podľa vlastného uváženia. Na toto použitie udeľuje súťažiaci organizátorovi výslovnú, časovo obmedzenú, nevýhradnú a bezodplatnú licenciu podľa ustanovení § 2358 a nasl. občianskeho zákonníka, pričom organizátor nie je povinný takto udelenú licenciu použiť. Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek po skončení Súťaže svoj súhlas s udelením licencie podľa tohto odseku odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info.olivie.cz, pričom Organizátor bezodkladne po doručení takéhoto e-mailu zabezpečí odstránenie všetkých dotknutých súťažných príspevkov Súťažiaceho.

IV. PODMIENKA ZARADENIA DO SÚŤAŽE

 1. Každý záujemca o účasť v Súťaži, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku III, sa musí do Súťaže zapojiť prostredníctvom svojho osobného profilu na Podmienkou účasti v Súťaži je vloženie textu "Splnené" do komentára pod Súťažný príspevok a napísanie správnej odpovede do súkromnej správy na facebookový profil "OLIVIE stříbrné šperky''.
 2. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (jednou odpoveďou v komentári pod súťažným príspevkom).

V. PRINCÍP SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci označí súťažný príspevok značkou, páči sa mi to.
 2. Súťažiaci vloží pod súťažný príspevok komentár s textom "Hotovo" a v súkromnej správe nám pošle výherné slovo, ktoré vylúšti na základe súťažnej grafiky.

VI. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 1. Celkové vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v termíne, ktorý určí Prevádzkovateľ, a to v období od 3. apríla 2023 do 4. apríla 2023.
 2. Výhercami sa stanú traja súťažiaci, ktorí uverejnia komentár s textom "Hotovo" a pošlú víťazné slovo v súkromnej správe.
 3. Mená výhercov súťaže budú vyhlásené a zverejnené v komentári pod súťažným príspevkom na facebookovom profile "OLIVIE Silver Jewelry''.
 4. Vylosovaní budú 3 výhercovia.
 5. Súťaž bude vyhodnotená najneskôr 4.4.2023.
 6. Zodpovednosť prevádzkovateľa za výsledky súťaže je obmedzená týmito podmienkami. Prevádzkovateľ nie je pri vyhodnotení súťaže viazaný žiadnym názorom, návrhom alebo pripomienkou účastníkov alebo tretích osôb, ani nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek vysvetľovať.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť transparentné a spravodlivé žrebovanie a vyhlásenie súťaže.

VII. VÝHRA

Výhra je nasledovná:
Výhercovia vyhrávajú:  Šperk dle vlastného výberu do hodnoty:

 1. 3 000 CZK, 120 €
 2. 2 000 CZK, 80 €
 3. 1 000 Kč, 40 €

Zaslanie výhry:
Výhercom budú šperky zaslané na adresu, ktorú uvedú v objednávke, ktorú vytvoria najneskôr do 18.4.2023 na e-shope olivie.cz / www.olivie.sk

 1. Výhra prepadá v prospech organizátora, ak sa organizátor s výhercom nedohodne inak.
 2. Výhercovia budú označení pod súťažným príspevkom.
 3. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom v súkromnej správe na profile "OLIVIE stříbrné šperky'. Náhodný výber sa uskutoční na mobilnom zariadení a proces náhodného výberu bude zaznamenaný na video.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, iný výrobok alebo službu.

VIII. ĎALŠIE PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné právne vymáhať ani alternatívne plniť. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov a poskytnutia náhrady.
 3. Prevádzkovateľ Súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie pravidiel technickými alebo inými prostriedkami a v prípade zistenia porušenia alebo dôvodného podozrenia z porušenia alebo obchádzania pravidiel je Prevádzkovateľ Súťaže oprávnený vylúčiť Favorizovaného účastníka zo Súťaže alebo odmietnuť vydanie výhry Favorizovanému účastníkovi bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu; rozhodnutie Prevádzkovateľa o takomto postupe je konečné a Prevádzkovateľ nie je povinný ho zdôvodňovať ani poskytovať
 4. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby súvisiacej s riadnou administráciou tejto súťaže si Usporiadateľ vyhradzuje právo ukončiť alebo pozastaviť súťaž, zmeniť tieto podmienky, vyhlásiť oznámenia zaslané výhercom za neplatné alebo bez predchádzajúceho upozornenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť účastníkov, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi.
 5. Organizátor nenesie zodpovednosť, ak výherca uviedol nesprávne kontaktné údaje. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za iné dôvody, pre ktoré výherca nedostal cenu, pokiaľ tieto dôvody nie sú na strane usporiadateľa.
 6. V prípade, že si výherca nevyzdvihne svoju výhru v stanovenom termíne, výhra prepadá v prospech Organizátora.
 7. Ak má Usporiadateľ dôvodné podozrenie alebo sa domnieva, že Súťažiaci alebo akákoľvek iná osoba, ktorá Súťažiacemu pomáhala alebo mohla pomáhať pri získaní výhry, konala podvodne, nečestne alebo nekalým spôsobom, bude Súťažiaci zo Súťaže vylúčený: to isté platí v prípade akéhokoľvek iného konania. Súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá Súťažiacemu pomáhala alebo mohla pomáhať pri získaní výhry, ktoré je inak v rozpore s pravidlami Súťaže alebo dobrými mravmi.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže počas jej trvania bez predchádzajúceho upozornenia.

IX. AKO SA NAKLADÁ S OSOBNÝMI ÚDAJMI?

 1. Na účely zapojenia sa do súťaže je potrebné uviesť celé meno a priezvisko súťažiaceho a kontaktné údaje prostredníctvom e-mailu alebo správy na facebookovom profile Usporiadateľa.
 2. Na účely zaslania výhry výhercovi sú potrebné kontaktné údaje výhercu podľa objednávkového formulára na stránkach OLIVIE.CZ a WWW.OLIVIE.SK.
 3. Osobné údaje súťažiacich budú uchovávané a spracúvané len počas trvania súťaže. Po skončení podujatia sa už nebudú žiadnym spôsobom spracúvať. Organizátor zaručuje, že osobné údaje súťažiacich v žiadnom prípade neposkytne tretím stranám.
 4. Účasťou v súťaži dáva súťažiaci slobodný a informovaný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a so zverejnením svojho mena, priezviska, veku a súťažného komentára na internete v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26. 3. 2023.