Pravidla súťaže - Uhodni drahokam a ziskej slevu

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Úhodní drahokam a získej slevu“

Kompletná úprava pravidiel súťaže s názvom „Uhodni drahokam“ (ďalej len „soutěž“).

I.          PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem soutěže je společnost Moje OLIVIE s.r.o., so sídlom na Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČ: 04763289 (ďalej len „provozovateľ‘‘).

Prohlašujeme, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťaží.


II. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky od 10.11.2023 a končí, keď sa vyčerpajú všetky zľavové kódy vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).


III. ÚČAST V SOUTĚŽI

Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba, ktorá je registrovaná na Facebooku so skutočným profilom a ktorá splnila podmienky stanovené v článkoch III a IV týchto podmienok.

Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len v zastúpení svojho oprávneného zákonného zástupcu a s jeho súhlasom. Ak z dôvodu účasti na súťaži vzniknú účastníkovi mladšiemu ako 18 rokov akékoľvek práva alebo povinnosti, môže ich vykonávať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

V prípade, že je takýto súťažiaci povinný poskytnúť akékoľvek plnenie alebo uhradiť akékoľvek náklady a škody v súlade s pravidlami súťaže, jeho zákonný zástupca súhlasom s účasťou v súťaži súhlasí s tým, že takéto plnenie poskytne a/alebo uhradí takéto náklady a škody sám na vlastné náklady namiesto súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov.

Osoby nesplňujúce podmienky účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zařazeny. Ak by sa táto osoba i napriek tomu stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytli, nevzniká nárok na výhru. V takom prípade prepadá hra prevádzkovateľi súťaže.


IV. PODMÍNKA ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Každý záujemca o účasť v súťaži, ktorý spĺňa podmienky stanovené v článku III, sa musí zúčastniť súťaže prostredníctvom svojho osobného profilu na Facebooku. Podmínkou účasti v súťaži je uhodnutie názvu drahokamu zo súťažnej fotografie, ktorá je zverejnená na facebookovom profile „Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.

Označení súťažného príspevku To sa mi páči.

Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz.


V. PRINCIP SOUTĚŽE

Súťažící označí súťažný príspevok To sa mi páči. 

Súťažiaci musia uhádnuť drahokam zo súťažnej fotografie, aby získali zľavu. Kódy zľav sú názvy drahokamov na súťažnej fotografii. Názvy musia byť napísané bez diakritiky a veľkými písmenami.

VI. UKONČENÍ SOUTĚŽE

Súťaž bude ukončená po vyčerpaní všetkých zľavových kódov

Výhercami sa stanú tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a stihnú uplatniť zľavové kódy skôr, ako ich využijú ostatní súťažiaci. Počet kódov je pre každý drahokam iný. Množstvo zľavových kódov sa líši podľa náročnosti.

O ukončení platnosti slevového kódu bude organizátor súťaží súťaží informovať na sociálnej sieti Facebook„Stříbrné šperky OLIVIE‘‘.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť transparentnosť a spravodlivosť súťaže.


VII. VÝHRA

Výhra je nasledujúca:

Slevový kód. Každý slevový kód má rôznu hodnotu, vždy ale od 20 do 40 %. Závisí na náročnosti

Výherci budú ti účastníci súťaže, ktorí budú mať splnené všetky podmienky súťaže a stihnu uplatniť slevový kód v prvom kroku košíka.

Výmena slevy za hotovosť nie je možná.


VIII. DALŠÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účasť v súťaži ani výhry nemožno vymáhať súdnou cestou ani náhradným plnením. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže alebo súťaž úplne zrušiť bez uvedenia dôvodov a poskytnutia náhrady.

Prevádzkovateľ Súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie Pravidiel technickými alebo inými prostriedkami a v prípade zistenia porušenia alebo dôvodného podozrenia z porušenia alebo obchádzania Pravidiel je Prevádzkovateľ Súťaže oprávnený vylúčiť Favorizovaného účastníka zo Súťaže alebo odmietnuť vydanie výhry Favorizovanému účastníkovi bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie Prevádzkovateľa o takomto postupe je konečné a Prevádzkovateľ nie je povinný ho nijako zdôvodňovať.

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby súvisiacej s riadnou administráciou tejto súťaže si organizátor vyhradzuje právo ukončiť alebo pozastaviť súťaž, zmeniť tieto podmienky, vyhlásiť oznámenia zaslané výhercom za neplatné alebo bez predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady zablokovať účasť každého účastníka, ktorý sa súťaže zúčastní v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor nezodpovedá za nesprávne kontaktné údaje, ktoré výherca uvedie. Usporiadateľ tiež nezodpovedá za žiadne iné dôvody, pre ktoré výherca nedostal výhru, pokiaľ tieto dôvody nie sú na strane usporiadateľa.

Ak má Usporiadateľ dôvodné podozrenie alebo sa domnieva, že Súťažiaci alebo akákoľvek iná osoba, ktorá Súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť vyhrať, konala podvodne, nečestne alebo nekalým spôsobom, Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený: to isté platí v prípade akéhokoľvek iného konania Súťažiaceho alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá Súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť vyhrať, ktoré je inak v rozpore s Pravidlami Súťaže alebo dobrými mravmi.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže bez predchádzajúceho upozornenia.


IX. JAK JE NAKLÁDÁNO S OSOBNÍMI ÚDAJI?

Pre účely účasti v súťaži je potrebné uviesť celé meno súťažiaceho a kontaktné údaje vo forme e-mailu alebo správy na facebookovom profile organizátora.

Osobné údaje súťažiacich sa budú uchovávať a spracovávať len počas trvania konkrétnej súťaže.

Organizátor zaručuje, že osobné údaje súťažiacich nebude žiadnym spôsobom poskytovať tretím stranám.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci slobodný a informovaný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a so zverejnením svojho mena, priezviska, veku na internete v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Tieto podmienky platia od 10.11.2023.