Pravidlá súťaže - Najlepšia halloweenska tekvica

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Najlepšia Halloweenska tekvica“

Kompletná úprava pravidiel súťaže s názvom „Najlepšia fotografia šperku od OLIVIE“ (ďalej len „súťaž“).

I. PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE

Prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Moje OLIVIE s.r.o., so sídlom na Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČO: 04763289 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Vyhlasujeme, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.


II. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky v termíne od 26.10.2023 do 1.11.2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).


III. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook so svojim reálnym profilom a zároveň splnila podmienky podľa čl. III a IV týchto podmienok.

Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť iba v zastúpení svojim oprávneným zákonným zástupcom as jeho súhlasom. Pokiaľ z dôvodu účasti v súťaži vzniknú akékoľvek práva alebo povinnosti súťažiacemu mladšiemu ako 18 rokov, môže ich vykonávať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

V prípade, že bude tento súťažiaci povinný v súlade s pravidlami súťaže poskytnúť akékoľvek plnenie alebo nahradiť akékoľvek náklady a ujmu, súhlasom s účasťou v súťaži sa jeho zákonný zástupca zaväzuje poskytnúť toto plnenie alebo nahradiť náklady a ujmu sám na vlastný účet namiesto súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov .

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ by sa táto osoba aj napriek tomu stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nevzniká jej nárok na výhru. V takom prípade prepadá výhra prevádzkovateľovi súťaže.

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži dáva výslovný súhlas k tomu, aby jeho súťažné fotografie vložené do komentárov pod súťažný príspevok boli s uvedením jeho užívateľského mena, pod ktorým je aktívny na sociálnej sieti Facebook, použité prevádzkovateľom súťaže počas trvania aj po jej skončení v rámci propagácie značky
OLIVIE na sociálnych sieťach a taktiež na webe značky OLIVIE – olivie.cz. Súťažné fotografie všetkých zúčastnených môžu byť využívané prevádzkovateľom súťaže podľa jeho uváženia. Pre toto použitie udeľuje súťažiaci usporiadateľovi výslovnú časovo neobmedzenú nevýhradnú a bezodplatnú licenciu podľa ustanovenia § 2358 a nasl. Občianskeho zákonníka, kedy však takto udelenú licenciu nie je povinný usporiadateľ využiť.

Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek po skončení súťaže prostredníctvom e-mailovej adresy info@olivie.sk odvolať svoj súhlas s udelením licencie podľa tohto odseku, pričom bezodkladne po doručení takejto emailovej správy usporiadateľ zaistí odstránenie všetkých dotknutých príspevkov súťažiaceho.

 

IV. PODMIENKA ZARIADENIA DO SÚŤAŽE

Záujemca o účasť v súťaži spĺňajúcej podmienky uvedené v článku III, musí súťažiť prostredníctvom svojho osobného profilu na sociálnej sieti Facebook. Podmienkou účasti v súťaži je vloženie „súťažnej fotografie“ do komentára pod súťažný príspevok, ktorý je zverejnený na Facebookovom profile „Strieborné šperky OLIVIE“.
Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz (jednou súťažnou fotografiou pod súťažný príspevok).

  • V. PRINCÍP SÚŤAŽE

Súťažiaci označia súťažný príspevok, To sa mi páči.

Súťažiaci vloží pod súťažný príspevok najlepšiu fotografiu kombinácie halloweenskej tekvice a šperku od OLIVIE a tým sa zaradí do súťaže.

  • VI. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Celkové vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 2.11.2023.

Výhercom sa stane jeden súťažiaci, ktorý vloží do komentára súťažnú fotografiu tekvice so šperkom od OLIVIE.

Meno víťaza súťaže bude vyhlásené a zverejnené v komentári pod súťažným príspevkom na Facebookovom profile „Strieborné šperky OLIVIE“.

Žrebovať sa bude jeden výherca.

Vyhodnotenie súťaže prebehne najneskôr dňa 2.11..2023.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za výsledky súťaže je obmedzená týmito podmienkami. Prevádzkovateľ nie je viazaný pri vyhodnotení súťaže žiadnym názorom, podnetom či pripomienkou zo strany účastníkov či tretích osôb ani nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek vysvetľovať.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že dohliadne na transparentné a čestné žrebovanie a vyhlásenie súťaže.

  • VII. VÝHRA

Výhra je nasledujúca:

Výherca vyhráva:
Voucher v hodnote 1 000 Kč / 50 €.

Odoslanie výhry:
Výhercovia bude voucher odoslaný na adresu, ktorú uvedú v objednávke, ktorú vytvoria najneskôr do 9.11.2023 na e-shope olivie.cz / www.olivie.sk
Pokiaľ nebude usporiadateľ s výhercom dohodnutý inak, prepadá cena víťaza v prospech usporiadateľa.
Výherca bude označený pod súťažným príspevkom.
Výherca bude jeden, ktorý bude mať pri súťažnej fotografii najviac reakcií (To sa mi páči, Super, Starostlivosť, Paráda) od iných užívateľov sociálnej siete Facebook.
Výmena ceny za hotovosť, iný produkt alebo službu nie je možná.

  • VIII. ĎALŠIE PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania pravidiel pomocou technických aj iných prostriedkov av prípade jeho porušenia alebo dôvodného podozrenia na porušenie či obchádzanie pravidiel je oprávnený vyradiť zvýhodneného účastníka zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie prevádzkovateľa o takomto opatrení je konečné a prevádzkovateľ nie je povinný svoje dôvody uvádzať ani akokoľvek

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho prevádzkovania tejto súťaže, si usporiadateľ vyhradzuje právo ju ukončiť či pozastaviť, pozmeniť tieto podmienky, vyhlásiť oznámenia zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akékoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa zúčastňuje súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávne kontaktné údaje. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane usporiadateľa.

V prípade, že si výherca zaslanú výhru nevyzdvihne v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra usporiadateľovi.

Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo ak k takému jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený: to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho čí iné osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla pomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

  • IX. AKO JE NAKLADANÉ S OSOBNÝMI ÚDAJMI?

Pre potreby prihlásenia do súťaže je vyžadované celé meno súťažiaceho a kontaktný údaj formou emailu alebo správy na Facebookový profil usporiadateľa.
Pre potreby zaslania výhry výhercovi sú vyžadované kontaktné údaje výhercu podľa objednávkového formulára na WWW.OLIVIE.CZ a WWW.OLIVIE.SK.
Osobné údaje súťažiacich budú uchovávané a spracovávané iba po dobu trvania určitej súťaže. Poskončenie akcie nebudú naďalej žiadnym spôsobom spracovávané. Usporiadateľ ručí za to, že osobné údaje súťažiacich nebude v žiadnom prípade poskytovať tretím stranám.
Vstupom do súťaže tak dáva súťažiaci slobodný a informovaný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a so zverejnením jeho mena, priezviska, veku a súťažného komentára na internete podľa § 5, odseku 4 Zákona o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.).

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.10.2023.