Pravidlá súťaže - Hľadaj šperky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Hľadaj šperky“

Kompletná úprava pravidiel súťaže s názvom „Hádaj šperky“ (ďalej len „súťaž“).

I.           PREVÁDZKOVATEĽ SÚŤAŽE

Prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Moje OLIVIE s.r.o., so sídlom na Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, IČO: 04763289 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Vyhlasujeme, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

II. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky v termíne od 9.10.2023 do 14.10.2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“).

III. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook so svojim reálnym profilom a zároveň splnila podmienky podľa čl. III a IV týchto podmienok.
 2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť iba v zastúpení svojim oprávneným zákonným zástupcom as jeho súhlasom. Pokiaľ z dôvodu účasti v súťaži vzniknú akékoľvek práva alebo povinnosti súťažiacemu mladšiemu ako 18 rokov, môže ich vykonávať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.
 3. V prípade, že bude tento súťažiaci povinný v súlade s pravidlami súťaže poskytnúť akékoľvek plnenie alebo nahradiť akékoľvek náklady a ujmu, súhlasom s účasťou v súťaži sa jeho zákonný zástupca zaväzuje poskytnúť toto plnenie a/alebo nahradiť náklady a ujmu sám na vlastný účet namiesto súťažiaceho mladšieho 18 rokov.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ by sa táto osoba aj napriek tomu stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nevzniká jej nárok na výhru. V takom prípade prepadá výhra prevádzkovateľovi súťaže.

  IV. PODMIENKA ZARIADENIA DO SÚŤAŽE

 1. Záujemca o účasť v súťaži spĺňajúcej podmienky uvedené v článku III, musí súťažiť prostredníctvom svojho osobného profilu na sociálnej sieti Facebook. Podmienkou účasti v súťaži je napísanie "súťažnej odpovede" do správy na Facebookový účet usporiadateľa a pod súťažný príspevok napísať "Hotovo", ktorý je zverejnený na Facebookovom profile „Stříbrné šperky OLIVIE“.
 2. Označenie súťažného príspevku To sa mi páčí.
 3. Pripojenie do Facebookovej udalosti.
 4. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba raz.


V.          PRINCÍP SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci označia súťažný príspevok To sa mi páči.
 2. Súťažiaci sa pridá k udalosti na sociálnej sieti Facebook.
 3. Súťažiaci napíše do komentára pod súťažný príspevok "Hotovo".
 4. Súťažiaci napíše súťažnú odpoveď do správy usporiadateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook - "Stříbrné šperky OLIVIE".

  VI. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
 1. Celkové vyhodnotenie súťaže prebehne v termíne 15.10. 2023.
 2. Výhercom sa stane jeden súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky súťaže a napíše správnu odpoveď na súťažnú otázku do správy na Facebookovom profile usporiadateľa.
 3. Meno víťaza súťaže bude vyhlásené a zverejnené na Facebookovom profile „Stříbrné šperky OLIVIE“.
 4. Žrebovať sa bude 1 výherca.
 5. Vyhodnotenie súťaže prebehne najneskôr dňa 15.10.2023.
 6. Zodpovednosť prevádzkovateľa za výsledky súťaže je obmedzená týmito podmienkami. Prevádzkovateľ nie je viazaný pri vyhodnotení súťaže žiadnym názorom, podnetom či pripomienkou zo strany účastníkov či tretích osôb ani nie je povinný svoje rozhodnutie akokoľvek vysvetľovať.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že dohliadne na transparentné a čestné žrebovanie a vyhlásenie súťaže.

VII. VÝHRA

Výhra je nasledujúca:

 1. Voucher v hodnote €80.
 2. Odoslanie výhry:
  Výhercovi bude voucher odoslaný na adresu, ktorú napíše do správy usporiadateľa na sociálnej sieti Facebook, najneskôr však do 20.10.2023.
 3. Pokiaľ nebude usporiadateľ s výhercom dohodnutý inak, prepadá cena víťaza v prospech usporiadateľa.
 4. Výherca bude označený pod súťažným príspevkom.
 5. Výherca bude jeden účastník súťaže, ktorý bude mať splnené všetky podmienky súťaže a napíše správnu odpoveď na súťažnú otázku.
 6. Výmena ceny za hotovosť, iný produkt alebo službu nie je možná.

  VIII. ĎALŠIE PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 7. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 8. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.
 9. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania pravidiel pomocou technických aj iných prostriedkov av prípade jeho porušenia alebo dôvodného podozrenia na porušenie či obchádzanie pravidiel je oprávnený vyradiť zvýhodneného účastníka zo súťaže, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady; rozhodnutie prevádzkovateľa o takomto opatrení je konečné a prevádzkovateľ nie je povinný svoje dôvody uvádzať ani akokoľvek
 10. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho prevádzkovania tejto súťaže, si usporiadateľ vyhradzuje právo ju ukončiť či pozastaviť, pozmeniť tieto podmienky, vyhlásiť oznámenia zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akékoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa zúčastňuje súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 11. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávne kontaktné údaje. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane usporiadateľa.
 12. V prípade, že si výherca zaslanú výhru nevyzdvihne v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra usporiadateľovi.
 13. Ak bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo ak k takému jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený: to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho čí iné osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla pomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi.
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

  IX. AKO JE NAKLADANÉ S OSOBNÝMI ÚDAJMI?
 1. Pre potreby prihlásenia do súťaže je vyžadované celé meno súťažiaceho a kontaktný údaj formou emailu alebo správy na Facebookový profil usporiadateľa.
 2. Pre potreby zaslania výhry výhercovi sú vyžadované kontaktné údaje, ktoré výherca napíše do súkromnej správy na Facebooku usporiadateľa.
 3. Osobné údaje súťažiacich budú uchovávané a spracovávané iba po dobu trvania určitej súťaže. Poskončenie akcie nebudú naďalej žiadnym spôsobom spracovávané.
 4. Usporiadateľ ručí za to, že osobné údaje súťažiacich nebude v žiadnom prípade poskytovať tretím stranám.
 5. Vstupom do súťaže tak dáva súťažiaci slobodný a informovaný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a so zverejnením jeho mena, priezviska, veku a súťažného komentára na internete podľa § 5, odseku 4 Zákona o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.).

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 9.10.2023.